Početna / Aktuelnosti / USLUGE KOJE PROCON PRUŽA U KA . . .
USLUGE KOJE PROCON PRUŽA U KANDIDOVANJU PROJEKATA ZA OBEZBEZBEĐIVANJE GRANT SREDSTAVA
Objavljeno: 24.03.2023
Autor: Redakcija

U skladu sa svojom pretežnom djelatnoću koja obuhvata konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, PROCON je u mogućnosti da pruži zainteresovanim institucijama države Crne Gore i preduzećima u većinski državnom vlasništvu konsultantske usluge u vezi sa kandidovanjem projekata za obezbjeđivanje bespovratnih sredstava iz fondova Evropske Unije, naročito kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir - Western Balkan Investment Framework (WBIF). Projekti koji mogu biti kandidovani su projekti koji se nalaze na važećoj Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata, usvojenoj od strane Vlade Crne Gore, i pripradaju jednom od sljedećih sektora: Energetika, Saobraćaj, Zaštita životne sredine, Društvene djelatnosti i Digitalna infrastruktura.

Konsultantske aktivnosti uključuju, ali nijesu ograničene na sljedeće:

o Komunikacija sa predstavnicima Naručioca i drugih uključenih strana u proceduri apliciranja za bespovratna sredstva kod WBIF-a (Ministarstvo evropskih poslova, relevantna ministarstva u Crnoj Gori, međunarodna finansijska institucija koja će podržati projekat, itd.).

o Analiza dostupne dokumentacije i informacija o projektu;

o Prikupljanje i selekcija relevantnih podataka neophodnih za pripremu aplikacionog forumulara;

o Popunjavanje aplikacionog formulara u skladu sa pravilima i procedurama WBIF-a, što izmedu ostalog uključuje pružanje relevantnih informacija o sljedećim aspektima projekta:

- faza u kojoj se projekat trenutno nalazi;

- opis projekta i trenutni status realizacije, sa osvrtom na realizovane i predstojeće aktivnosti:

- glavni ciljevi projekta;

- strateški kontekst projekta;

- usklađenost projekta sa ciljevima WBIF-a i zakonodavstvom Evropske Unije:

- institucionalni okvir projekta, pregled i opis uključenih strana i njihova organizacija;

- budžet i finansijski plan projekta;

- fiskalna održivost projekta;

- definisanje iznosa bespovratnih sredstava koji je predmet aplikacionog formulara;

- opravdanost traženog iznosa bespovratnih sredstava i pružanje relevantnih informacija o benefitima koje će realizacija projekta imati,

- očekivani rezultati projekta, sa osvrtom na glavne indikatore budućih rezultata;

- održivost projekta;

- procjena rizika povezanih sa uspješnom implementacijom projekta sa mjerama ublažavanja;

- klimatski aspekti projekta;

- indikativni kalendar projekta;

- opis planiranih procedura nabavki;

- praćenje, izvještavanje i evaluacija projektnih aktivnosti;

- komunikacija i vidljivost projekta.

o Po potrebi, usaglašavanje nacrta aplikacionog formulara sa dobijenim komentarima od Naručioca i/ili međunarodne finansijske institucije.

o Koordinacija uključenih strana, organizacija sastanaka o napretku u realizaciji aktivnosti i razmjena relevantnih informacija o svim aspektima važnim za pravovremenu pripremu aplikacionog formulara.

o Podrška Ministarstvu evropskih poslova u unošenju (usaglašenog) nacrta aplikacionog formulara u WBIF MIS informacioni sistem.

o Po potrebi i nakon unošenja u MIS informacioni sistem, usaglašavanje nacrta aplikacionog formulara sa dobijenim komentarima od strane Evropske Komisije/WBIF sekretarijata/međunarodne finansijske institucije i priprema finalne verzije aplikacionog formulara koji će biti predmet odlučivanja na sastanku Upravnog odbora (Steering Committee) WBIF-a.