Valerija Saveljić
dipl. ekonomista
v.d. Izvršna Direktorica
Dragutin Sekulović
dipl. biolog
Glavni menadžer
Nikola Vukmirović
dipl. inžinjer arhitekture-projektantski odsjek
Senior program menadžer
Novo Konjević
dipl. ekonomista
Senior program menadžer
Jadranka Novović
dipl. ekonomista
Program menadžer
Amela Ličina
dipl. ekonomista
Glavni administrator za finansijska pitanja-ovlašćeni računovođa
Snežana Rašović
dipl. pravnik
Glavni administrator za pravna pitanja
Mr Milica Belević
Magistar produkcije i menadžmenta
Službenik za odnose sa javnošću