Izvršna direktorica:
v.d. Valerija Saveljić, dipl.ecc

Direktorica ,,Project-Consulting״-Podgorica (PROCON) – Biografija direktorice:

Valerija Saveljić rođena je 25. oktobra 1969. godine u Pljevljima. Diplomirala je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Od 2001. godine, u skladu sa Certifikatom br.359. Ovlašćeni je računovođa Saveza računovođa i revizora Crne Gore, Podgorica.

Po završetku fakulteta 1995. godine radnu karijeru započela je u „13. Jul – Plantaže״ A.D. Podgorica, gdje je obavljaljala niz funkcija u struci. U periodu od 2008-2015. godine obavljala je funkciju finansijske direktorice gdje je koordinirala finansijske poslove, pratila i obezbjeđivala primjenu zakonitosti u finansijskom poslovanju i finansijskoj politici, aktivno sarađivala sa međunarodnim institucijama na planu mogućnosti investicionih ulaganja.

Profesionalno se usavršavala kroz pohađanje raznih programa organozovanih od strane renomiranih domaćih i regionalnih institucija na temu poslovnih finansija i kontrolinga, savremenog finansijskog menadžmenta, instrumenata plaćanja u međunarodnom prometu finansijska analize u funkciji ocjene boniteta, profesionalna edukacija menadžmenta iz finansija biznis plana i prakse i dr.

U profesionalom angažmanu pokazala je odlučnost i samostalnost ukazujući javno na nepravilnosti u radu, čime je i dobila zaštitu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Rješenje o imenovanju (PDF)