Naziv projekta: Izgradnja PPOV u Plužinama 

Investitor: Opština Plužine 

Korisnik projekta: JP „Vodovod i kanalizacija“ - Plužine 

Ukupna vrijednost investicije: Biće određena nakon izrade studije opravdanosti 

Ukupan period realizacije: Approx. 40 mjeseca (24 mjeseca za pripremu tehničke dokumentacije + 16 mjeseca izgradnja 

Postojeći kanalizacioni sistem u opštini Plužine je separacioniog tipa. Za odvođenje atmosferske vode je izgrađen jedan dio kanala, dok se fekalna kanalizacija izliva direktno u Pivsko jezero. Ovim projektom je predviđena izgradnja obije kanalizacione mreže, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kapacitetom od 3.500 ES. Ukupna vrijednost projekta nije poznata jer još uvijek nije izrađena projektna dokumentacija. Lokacija za izgradnju PPOV obuhvaćena je postojećim Detaljnim urbanističkim planom.

Na osnovu obaveze EPCG A.D. Nikšić – HE „Piva“ – Plužine, prema opštini Plužine nastale po osnovu izgradnje hidroelektrane, EPCG CG je dužna da izvrši isplatu sredstava od oko 800.000 eura opštini Plužine na ime izgradnje postrejenja za prečišćavanje otpadnih voda. U toku je izrada nacrta ugovora o prenosu sredstava. 

Tokom 2001. godine izrađen je generalni projekat od strane „Energoprojekt – Hidroinžinjering“ iz Beograda, kojim su se nastojale detaljno razraditi riješenja za izgradnju PPOV na dvije zadate lokacije. Projekat nije dobio saglasnost revizione komisije. 

PROCON je u tekućoj godini u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma izradio projektni zadatak i izvršio eveluciju ponuda za izbor izrađivača studije izvodljivosti “Vodosnadbijevanje i upravljanje sistemom otpadnih voda u opštini Plužine”. Za izradu ove studije ugovoren je konsultant “IK Consulting”- Beograd. 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me