Naziv projekta: Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad - Rehabilitacija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

InvestitorOpština Danilovgrad

Vrijednost investicije: 5.69 miliona € 

Projekat se finansira sredstvima kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (projektovanje i radovi) i donatorskim sredstvima (tehnička podrška i nadzor)

danilovgrad 1

Opis projekta:

Projekat “Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad”, pored segmenata koji se odnose na unapređenje vodosnabdijevanja u opštini Danilovgrad, obuhvata segmente projekta koji se odnose na rehabilitaciju postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Projektom rehabilitacije postojeće i izgradnje nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad kanalizaciona mreža je podijeljena u 7 zona. Obaveza ugovorenog izvođača radova je da uradi projektnu dokumentaciju za svih 7 zona i rekonstrukciju postojeće mreže (oko 30km mreže sa 10 prepumpnih stanica), dok će I faza realizacije projekta obuhvatiti izgradnju prve 3 zone kanalizacione mreže i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže (ukupna dužina kolektora za koji se izvode radovi je oko 10km sa izgradnjom 5 prepumpnih stanica).
Projektom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad je obuhvaćeno projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ekvivalentnih stanovnika, pri čemu je za prvu fazu predviđena izgradnja PPOV kapaciteta od 6.000 ekvivalentnih stanovnika. Koncept projekta PPOV-a u Danilovgradu zasniva se na postupcima prečišćavanja nitrifikacijom i denitrifikacijom pomoću hemijskog taloženja fosfora. Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda je projektovana kao cirkulacioni proces aktivnog mulja sa bazenom za denitrifikaciju.
Opšti cilj projekta Izgradnje infrastrukture u opštini Danilovgrad je poboljšanje kvaliteta vode rijeke Zete izgradnjom kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Status projekta:

U toku je izrada idejnog i glavnog projekta za rehabilitaciju postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me