Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda Cetinja

 

Investitor: Prijestonica Cetinje 

Vrijednost projekta: 12,8 miliona €

cetinje2

Grafički prikaz sistema za prečišćavanje otpadnih voda iz Hidrotehničke studije (2019)

Opis projekta:

Hidrotehničkom studijom iz 2019. godine predviđena je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koji obuhvata izgradnju nedostajućih cjevovoda, hidrotehničkog tunela Belveder, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalentnih stanovnika i odvoda prečišćenih voda iz PPOV do recipijenta. Sami objekat PPOV je prethodno posebno razrađen kroz izradu Idejnog projekta, dok će ostali elementi projekta biti razrađeni kroz izradu glavnih projekata. Glavni ciljevi projekta su odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda iz gradskog područja u cilju poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda. Projektom će se priključiti na sistem za prikupljanje otpadnih voda oko 1.500 novih korisnika i obezbijediti adekvatan tretman komunalnih otpadnih voda za oko 15.000 stanovnika Cetinja.

Status projekta:

U toku su aktivnosti na izradi glavnih projekata, tenderskih dokumentacija i definisanje izvora finansiranja projekta.


Naziv projekta: Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje

Investitor: Prijestonica Cetinje/Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori

Vrijednost investicije: 3,6 miliona €

Projekat je finansiran grant sredstvima Podrške infrastrukturnim projektima - opštinski prozor - IPF MW 2008 (radovi), grant sredstvima Instrumenta pretpristupne podrške - IPA 2011 (radovi) i sredstvima kredita Evropske investicione banke (nadzor)

Opis projekta:

Projekat obuhvata projektovanje i izgradnju dva segmenta gradske fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u dužini od 20 km.
Glavni ciljevi projekta su prikupljanje i odvođenje fekalnih i atmosferskih voda iz gradskog područja u cilju poboljšanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda i smanjenja poplava uzrkovanih atmosferskim vodama.

Status projekta:

U periodu 2014-2017. godine, realizovana su oba segmenta. Radovi su obuhvatili projektovanje i izgradnja aproksimativno 4,5 km fekalne i atmosferske mreže u naselju Gruda-Donje Polje i projektovanje i izgradnja aproksimativno 12,9 km fekalne mreže (glavni kolektor) i 2,5 km atmosferske mreže u centralnoj zoni grada.

 

www.procon.me
Adresa: Moskovska br 65, I sprat
81000 Podgorica
Kontakt:
+382 (0) 20 201 545, +382 (0) 20 246 024, office@procon.me